<html> <head> <title>KURSEVI ASTROLOGIJE sa Draganom Van de moortel-Ili</title> <!--<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">--> <!--META content="text/html; charset=windows-1250" http-equiv=Content-Type>--> <META name=language content=SR> <META NAME="keywords" CONTENT="astrologija, kursevi, Interpretacija horoskopa, Predavanja, Radionica, Novi Sad, Vojvodina, Belgija, Dragana Ili, Dragana Van de moortel"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stijl_kvdm.css" /> </head> <body style="margin-right: 30px; margin-left: 30px; background-color: #FFE7C8;"> <div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> <!-- <table width=100%> <tr><td> <a href="./kursusastrol.htm"><img src=VL.png align=right height=40></a> </td></tr> </table> --> <table width=100%> <tr> <td> <span style="float: left; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px;"> <img src="img/IMG_9460-1 kursus Dragana-.jpg" height=200> </span> <span style="float: left; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px;"> <h1>Kursevi/predavanja</h1> <h1>astrologije</h1> <br> <h3>sa Draganom Van de moortel - Ili</h3> <br> <div class="fb-like" data-href="http://www.astrovdm.com/kursevi.htm" data-send="false" data-width="600" data-show-faces="true"> </div> <br> </span> <span style="float: left; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px;"> <img src="img/IMG_4785-1 Dragana B-.jpg" height=200> </span> </td> <td width=100 valign=top> <span style="float: right; padding-left: 10px; padding-bottom: 10px;"> <a href="./kursusastrol.htm"><img src="img/VL.png" align=right height=40></a> </span> <span style="float: right; padding-left: 10px; padding-bottom: 10px;"> <body bgcolor="#ffffff"> <table border=0 cellpadding=5 cellspacing=2> <tr class="kleinelink"><td> <A href="./kontakt.htm">Kontakt</A> </td></tr> <tr class="kleinelink"><td> <a href="./whoarewe.htm">Ko sam ja?</a> </td></tr> <tr class="kleinelink"><td> <a href="./infastyu.htm">Konsultacije</a> </td></tr> <tr class="kleinelink"><td> <a href="./indexSER.htm">Po etna strana</a> </td></tr> </table> </span> </td> </tr> </table> <hr> <br> <span style="float: right; padding-left: 10px; padding-bottom: 10px;"> <!-- <img src="img/astrologer.jpg"> <img src="img/IMG_0930-1 Dragana-.jpg"><br><br> <img src="img/IMG_9464-1 Dragana-.jpg"> --> <img src="img/192A1392-1_400.JPG"><br><br> <img src="img/192A1325-1_400.JPG"> </span> <h3>Kursevi</h3> <p>Momentalno dr~im kurseve samo u Belgiji, na flamanskom jeziku. <h3>Predavanja</h3> <p>Redovno dr~im predavanja po raznim organizacijama i rado u doi i do vas ako me pozovete! Neke od tema koje su mi posebno drage su: <ul> <li>Tranziti sporih planeta i njihova veza sa deaavanjima u svetu i u li nim ~ivotima. Predavanje na temu "Saturn u `korpiji i mo ~ena" sam dr~ala u Gentu (Belgija), Oksfordu (Velika Britanija) i Baarle Nassau (Holandija). Radionicu na istu temu organizovala sam u Novom Sadu 12. Aprila 2014. (pogledati dole). <li>Posebni elementi interpretacije natalnog horoskopa (npr. Venera u horoskopu, harmonici i sl.). <li>Planete i ~ene u prelaznom dobu. </ul> <h3>Radionice:</h3> <p>U Novom Sadu povremeno organizujem radionice sa aktuelnim temama. Na svim radionicama prvo se prezentuje teoretski deo, a zatim se radi na horoskopima prisutnih. <p>Sledea radionica: <b>Uran u Biku, Hiron u Ovnu  da li smo spremni za promene?</b> <p>Posle oko 7 godina boravka u Ovnu, pri emu je skoro sve vreme pravio kvadrat sa Plutonom, u maju 2018. Uran ulazi u sazve~e Bika i cele godine pravi trigon sa Saturnom iz Jarca. Krajem aprila 2018., posle 7 godina boravka u Ribama, Hiron ulazi u Ovna i tu boravi do 2016. Kakav efekat mo~e da donese ova promena znaka Urana i Hirona? Na ovoj radionici analizirae se deaavanja u svetu u vreme kada su se nalazili Hiron u Ovnu i Uran u Biku i razgovarae se o moguim efektima ovih pozicija na ~ivote prisutnih. <p>Kada: <b>utorak 03/04/2018 od 16.00 do 20.00</b> <p>Gde: <b>Cara Uroaa 6, Novi Sad, SRB</b>, suteren, akolica francuskog jezika. To je druga ulica levo iz Novosadskog Sajma ako se ide od Futoake pijace ali se autom mora ii kroz prvu levo, Ivana Kosan ia, pa napraviti polukrug, ili parkirati u Novosadskog Sajma i ii peake. <p>Za koga: za sve koji imaju bar malo predznanje iz astrologije. <p>Cena: 20 evra u dinarskoj protivvrednosti. <p>Prijavljivanje: <a href="mailto:dragana.vandemoortel@gmail.com">dragana.vandemoortel@gmail.com</a> <p>Broj mesta je ograni en na 8 kako bismo mogli o svakome da ka~emo po neato i zato je potrebno prijaviti se na vreme! <br> <br> <hr> <br> <p><b>Proale radionice:</b> <ul> <li><b>"Transformacija svesti pomou planetarnih simbola", 30/7/2017</b><br> Svako od nas se bar nekada oseao blokiranim, ~rtvom nepredvienih ~ivotnih okolnosti, uradio neato ato je povredilo drugog pa se kajao& Kako da najbolje iskoristimo svoje potencijale, postignemo ono ato ~elimo, i ne sukobljavamo se sa svojom okolinom? Kako to da uradimo sada i ovde? Ova radionica e biti posveena transformaciji slabosti u snagu, kako preko primera iz prakse, tako analizirajui horoskope prisutnih. Posmatrae se globalna promena mesta sporih tranzitnih planeta, koje e idue godine menjati znak. Posebna pa~nja e se posvetiti kretanju Hirona, Saturna, Urana i predstojeim avgustovskim pomra enjima. <li><b>"Mesec i njegovi vorovi, emocija ili karma", 9/4/2016</b><br> Radionicu emo zapo eti objaanjenjem astronomskih i mitoloakih pojmova Meseca i Mese evih vorova. Zatim emo razgovarati o familijarnim, emotivnim vezama sa jedne i kompleksnim, takozvanim karmi kim vezama sa druge strane. Kako da se snaemo u lavirintu veza koje nas emotivno optereuju a ne mo~emo da ih racionalno prekinemo ili se od njih distanciramo? Kako da, razumevanjem uzroka i posledica problemati nih veza, dostignemo unutraanji mir? Kroz analizu horoskopa prisutnih pokuaaemo da dam odgovor na ova i druga pitanja koja su vezana za natalne polo aje Meseca i njegovih vorova. <li><b>"Narcisoidnost, ego i samospoznaja", 30/10/2016</b><br> Ko su narcisoidne osobe? Kako dete, koje je puno sebe i naviklo da bude u centru pa~nje, ato je normalno za mlado doba, sa sazrevanjem ne razvije dovoljno empatije i zad~i potrebu za stalnim divljenjem? Nau no je dokazano da oko 20% odraslih osoba, veinom muakaraca, u nekoj meri pokazuju narcisti ke crte li nosti, koji i nekim slu ajevima mogu odvesti do patoloakog poremeaja i agorafobije. Ovaj seminar objaanjava pojam narcisoidnosti, povezuje ga sa mitologijom i Edipovim kompleksom kao i pojmom ega u svesnosti sebe. Posmatrajui horoskope prisutnih razgovaraemo o polo~aju Sunca u horoskopima prisutnih, tranzitima koji u ga eventualno aktiviraju i mogunostima najboljeg iskoriaenja sopstvenih potencijala. <li><b>"Pluton na sredini sazve~a Jarca", 3/4/2016</b><br> Od 2008. do 2024. tranzitni Pluton se nalazi u sazve~u Jarca. Prethodnih 5 godina bio je u kvadratu sa tranzitnim Uranom u Ovnu, od po etnih do sredianjih stepeni Jarca i Ovna. U ovoj godini Uran odlazi ka viaim stepenima Ovna dok se Pluton kree oko 15. stepena, koji predstavlja zrelost tog znaka. Mnogi sistemi vrednosti, granice, pravila su se po eli menjati i raspadati dok je Pluton prolazio kroz po etne stepene Jarca. U toku 2016. On  stoji na vrhu brda i posmatra kuda e ii dalje. Na ovoj radionici diskutovaemo kako o situaciji u Srbiji, Evropi i svetu tako o uticaju ove pozicije Plutona na li ne ~ivote. <li><b>"Mars i Venera, rat i mir u naaem horoskopu", 1/11/2015.</b><br> U toku leta 2015. Venera je iala retrogradno kroz sazve~a Device i Lava, na prolee 2016. Mars ide retrogradno kroz zazve~a Strelca i `korpije. Ova radionica e se fokusirati na unutraanje procese kroz koje prolazimo za vreme ovih manevara. Bie analizirana bazi na zna enja Marsa i Venere u natalnim horoskopima, od mitologije do prakti nih manifestacija. U kojim oblastima se projektuju naae strasti? Da li smo nemoni jer ne koristimo svoju energiju na najbolji na in? Za koje oblasti imamo talente? Koga volimo i zaato? Imamo li tajne ljubavi koje ne mo~emo da uskladimo sa javnim ~ivotom? Odgovore na ova i mnoga pitanja koja su vezana za polo~aje Venere i Marsa na~i ete na ovoj radionici. <li><b>"Saturn u `korpiji i mo ~ena", 12+13/4/2014.</b> U prvom delu je prezentovano moje istra~ivanje o tome ata se sve dogodilo od 1800. godine do sada, u periodima u kojima je Saturn bio u `korpiji. U drugom delu su razmenjena li na iskustva i analizirani horoskope prisutnih, kako muakaraca tako i ~ena. <li><b>"Saturn: iz `korpije u Strelca", 25/10/2014.</b><br> U decembru 2014. Saturn prelazi iz `korpije u Strelca, da bi se na leto 2015. privremeno vratio u `korpiju. Na ovoj radionici se analiziraju dogaaji u svetu u godinama kada je Saturn ve bio u Strelcu i porede sa polo~ajem Saturna u narednih nekoliko godina. Prisutni koji su stariji od 30 godina bie u prilici da izvuku zaklju ke iz li nih iskustava, iz perioda od 1985. do 1988. Da li klju ne re i za Saturna u Strelcu odgovaraju realnosti? Mo~emo li o ekivati reorganizaciju obrazovanja, blokade u saobraaju, ozbiljnu selekciju u izboru duhovnosti koja nam odgovara? Odgovori na ta i mnoga druga pitanja bie ponueni upravo ovde. Iako je ova radionica zamialjena kao nastavak prethodne, svi oni koji nisu bili prisutni u aprilu takoe su dobrodoali. </ul> <!-- OUD <h1>DOPISNI KURSEVI ASTROLOGIJE ZA PO ETNIKE</h1> <br> <h3>sa Draganom Van de moortel - Ili, D.F.Astrol.S.</h3> <p><b>Da li biste da izu ite astrologiju da biste se njome bavili bilo za li ne potrebe bilo profesionalno? }elite li da shvatite kako da izvu ete maksimum is svojih potencijala? }elite li da kroz astrologiju bolje shvatite ljude iz svoje okoline? Onda su ovi kursevi stvoreni za Vas!</b><br><br> <h3>Dopisni kursevi astrologije</h3> Dragana organizuje Dopisne kurseve astrologije, koji se odvijaju preko pisama ili preko e-maila. Posle upisivanja kursa, dobija se materijal za svaki ispit, koji se aalje u Belgiju. Svaki odgovor biva pa~ljivo pregledan a rad studenta se detaljno analizira, uz ukazivanja na sve kako podobne, tako pogreane poteze. Postoji viae vrsta dopisnih kurseva: po etni, individualni (koji su kreirani u odnosu na potrebu pojedinca), poslovni... Svi kursevi zahtevaju dosta individualnog rada, pisanja eseja i ve~bi. Posle zavraena 3 po etna kursa astrologije postoji mogunost polaganja ispita za Sertifikat i direktnog upisa Diploma nivoa na Fakultetu Astroloakih Studija u Londonu, dopisnim putem, na engleskom jeziku, ili upisivanje viaih astroloakih kurseva sa Draganom Van de moortel - Ili. O radu Fakulteta astrologije u Londonu mo~ete saznati preko njihove web stranice: <a href="http://www.astrology.uk.org" target="_blank">www.astrology.uk.org</a> <h3>Dopisni kursevi astrologije za po etnike</h3> Po etni kursevi astrologije, bilo dopisnim putem, bilo preko u ioni ne nastave u Novom Sadu ili nekom drugom gradu, sastoje se iz tri nivoa:<br><br> <b>1.nivo: bazi ni blokovi astrologije:</b> <p>Upoznavanje sa jezikom astrologije - o planetama i Hironu (simboli, mitologija, astronomija, primena u astrologiji...), znacima (grupacije, osnove interpretacije...), kuama (informativno)... Osnovi astronomije za astrologe. Koreni zapadne astrologije, astrologija u istoriji Balkana i Starih Slovena.</p> <b>2.nivo: kue horoskopa i aspekti planeta:</b> <p>Dublje interpretacije kua horoskopa i aspekata, kako osnovnih, tako sporednih (polukvadrat, inkonjunkcija...). Vladaoci kua i njihovo tuma enje, uglovi horoskopa, razne forme horoskopa kao i oblici koje sa injavaju aspekti. Osnove izra unavanja kua horoskopa.</p> <b>3.nivo: osnovni principi interpretacije horoskopa:</b> <p>Odnos Sunca i Meseca, Mese evi vorovi i eklipse. Dalje izra unavanja horoskopa: egzaktne pozicije planeta i iscrtavanje horoskopa. Sinteza svega ato je nau eno o interpretaciji celog horoskopa. Pronala~enje glavnih tema, potencijala i konflikata iskazanih u natalnoj karti. Uvod u filozofiju astrologije: definisanje astrologije i njenog mesta u modernom svetu.</p> <h3>Cene</h3> Cena po etnih kurseva iznosi po 120 evra za svaki nivo. U cenu su ura unati svi troakovi slanja materijala za kurs, sve lekcije i ispiti (kojih ima po desetak na svakom nivou). Dodatna literatura nije ura unata u cenu kao ni poatanski troakovi ako se studije obavljaju preko pisama (ne preko e-maila). <h2>UPOZNAJTE }IVOT KROZ SVE DIMENZIJE!</h2> --> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-4755349-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> </body> </html>