(English version at the end)

Voor wie nog "gelooft" in astrologie...

Koen Van de moortel 4 feb. 2001

Gisteren was Geoffrey Dean uit AustraliŽ de gastspreker bij de Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk onderzoek van de Astrologie. Voor wie hem nog niet kent, Geoffrey verzamelt al heel zijn leven alles wat er gedaan wordt aan astrologisch onderzoek en doet daar zelf ook zijn analyses op. In Utrecht gaf hij daarvan zoals gewoonlijk een briljante presentatie met veel humor en mooie dia's.
Het goede aan astrologie, zegt hij, is dat astrologen meestal mensen zijn die zelf veel geleden hebben en zich aldus dikwijls beter kunnen inleven in de miserie van hun kliŽnten dan akademische psychologen, en daar bovendien minder geld voor vragen. Ook verlaagt het gebruik van een horoskoop als "toverspiegel" de drempel voor mensen om over hun diepste roerselen te praten, of die horoskoop nu "juist" is of niet.
Bij dat laatste knelt de schoen pijnlijk. Er blijkt bijzonder weinig onderzoek over te blijven met overtuigend positieve resultaten voor de astrologie, en zelfs die testen die door astrologen zelf ontworpen waren, zoals de zgn. Vernon-Clark-testen (astrologen moeten de juiste horoskoop bij de juiste persoon of persoonsbeschrijving plakken) vallen negatief uit (zoals die die we bij De Ronde Tafel hebben uitgevoerd enkele jaren geleden).
Een nieuwe prachtkans voor de astrologie was een sociologisch onderzoek dat in Engeland werd uitgevoerd. Van 17000 mensen die allemaal gedurende een bepaalde week in 1958 waren geboren, werden massaal gegevens verzameld betreffende hun medische, mentale, materiŽle en andere toestanden, inklusief geboortetijden! Geoffrey kon deze gegevens onder handen nemen en speurde ze af naar planetaire invloeden. Als er iets objektiefs is aan de astrologie, dan moeten er in het tijdsverloop van al de gemeten eigenschappen fluktuaties zitten, bv. op bepaalde uren of dagen, korresponderend met een planetaire konstellatie, meer of minder extraverte mensen , enz. Helaas, niets van dat werd gevonden.
Laat ons, in een ultieme poging, nog de minimale veronderstelling van C.G. Jung aannemen, namelijk dat elke tijd zijn "kwaliteit" heeft, zegt Dean. Als dat zo is, moeten mensen met bepaalde specifieke gelijkenissen ook de neiging hebben om kort op mekaar geboren te worden. Als we het aantal overeenkomsten tellen van elke geborene met elke andere, dan zouden dat er meer moeten zijn naarmate de twee korter op mekaar geboren zijn. Er zou althans toch zo een of andere eigenschap moeten zijn, de lichaamslengte, het IQ, het aantal kinderen, het soort studies of werk, of wat dan ook. Veel van deze kenmerken worden toch door astrologen "uit de horoskoop" gehaald, is het niet? Weerom helaas, niets dat daarop wijst, werd door Dean gevonden.
Noem het maar een ijskoude douche. Als er nog iets waar blijft van de astrologie, moeten het toch wel bijzonder subtiele dingen zijn, die eigenlijk bijna niet waarneembaar zijn, wat meteen betekent dat 99% van de astrologische literatuur geschikt is voor de vuilbak. We kunnen uit een horoskoop halen wat we zelf willen. Dat werd ook door Dean geÔllustreerd met artikels die door "serieuze" (althans befaamde) astrologen werden gepubliceerd ten tijde van het huwelijk van Charles en Diana, en ten tijde van hun scheiding. In de eerste periode werd bezongen hoeveel harmonie en romantiek er in hun horoskoopkombinatie te zien was, in de tweede werd beschreven hoe klaar het wel niet was dat dit huwelijk op een katastrofe moest uitdraaien!
Het enige dat we nog kunnen doen, zegt hij, is kijken naar wat de ene astroloog meer suksesvol maakt dan de andere, kwestie van te weten hoe we mensen met problemen het best kunnen voorthelpen. Wat betreft het onderzoek naar de waarheid over astrologie leek hij aan het eind van zijn Latijn...
Ondanks alles kan ik mezelf niet van de indruk ontdoen dat er toch bepaalde dingen in de astrologie schijnen te werken, maar hoe deze systematisch kunnen gemeten worden, wordt me meer en meer een raadsel.

P.S.: wat alleszins een signifikant gegeven is: op gewone astrologievoordrachten zit gegarandeerd drie kwart vrouwen, terwijl het op dit soort gelegenheden ruimschoots omgekeerd is. Wie zegt er dat vrouwen en mannen ge-emancipeerd zijn?

For those who still "believe" in astrology...

Koen Van de moortel 4 feb. 2001

Yesterday, Geoffrey Dean from Australia was the guest speaker for the Dutch Society for Scientific Research into Astrology (NVWOA). For those who don't know him yet: Geoffrey has been collecting all his life everything that is done related to astrological research, and analyses everything into detail. In Utrecht he gave a presentation about his latest findings - which was as usual briljant and full of humor and beautiful slides.
The good thing about astrology, he says, is that astrologers usually are people who suffered enough themselves and hence, have enough empathy to understand their client's misery than academy psychologists. And they also ask less money for the job. Also the use of a horoscope as a "magic mirror" might lower the threshold for people to discuss their most private secrets, whether that horoscope is "correct" or not doesn't matter.
The latter issue is indeed an painful one. The number of investigations done with convincingly positive results for astrology appears to be frighteningly low. And even those tests that were designed by astrologers themselves, like the so-called Vernon-Clark tests (astrologers have to match the right horoscope to the right person or personal description), tend to give negative results (like the ones we did in the Round Table a few years ago).
A new beautiful opportunity for astrology was a sociological research, conducted in England. 17000 people, all born in the same week in 1958, were followed during there life. On a massal scale, data were collected about their medical, mental, material and other situations, including exact birth times! Geoffrey has been able to study these data and to search for planetary influences. If there is something objective about astrology, we would expect to see temporal fluctuations in the measured properties, for example on certain hours or days, corresponding with some planetary constellations, more or less extravert people, etc. Unfortunately, nothing of this was found.
So Dean said, let us, as an ultimate attempt, try the absolutely minimal assumption of C.G. Jung, i.e. that each moment in time has it's particular "quality". If that is true, people with certain specific ressembling characteristics should tend to be born in clusters. The closer two people are born together in time, the more we expect the number of correspondances to be. At least for one or a few properties we would expect to see this kind of behaviour, be it the body length, the IQ, the number of children, the kind of education or work, or whatever. Many of these characteristics are "found in the horoscope" by astrologers, isn't it? Again, unfortunately, not the slightest bit of evidence for this hypothesis was found.
You can call it an icy cold shower. If anything is left to be true about astrology, it have to extremely subtle things, that are actually not really "visible". This means that 99% of the astrological litterature can be thrown away. We can just find in a horoscope whatever we choose. That was illustrated by Dean by articles published by "serious" (at least famous) astrologers in the time of the marriage of Charles and Diana, and in the period of their divorce. In the first period nothing but harmony and romance was "seen" in their horoscope combination, while in the second period they wrote how clear it was visible that this marriage had to end in a disaster!
The only thing that we can still test, he said, is to study what makes one astrologer more successful than another, just to know how we can help people with problems in the best way. Concerning the research about the thruth of astrological claims, he looked like exhausted...
In spite of all this, still "something" tells me that at least some things in astrology seem to work. But how to measure these things in a systematic way, that becomes more and more of a riddle to me.

P.S.: One thing obviously significant: on regular astrology meetings you can be sure to see at least three quarters of women, while on this kind of occasions it is clearly the opposite. Who says that women and men are emancipated?Other texts / Andere teksten
Startpagina / Start page https://adwords.google.com/analytics/web/?hl=nl&__o=cues&authuser=0#management/Settings/a4755349w9172070p9567531/%3Fm.page%3DTrackingCode/