Karma zonder tranen

De motor van de kringloop van wedergeboorten is niet boete en beloning, wel gehechtheid en vrijwording, aldus de niet-retributieve karma-leer. 

door dr. Koenraad Elst
(Lezing bij Werkgroep De Ronde Tafel 23/4/2005)

1. Opvattingen over dood en wedergeboorte

1.1. De “Oosterse” zienswijze

Volgens velen leert het hindoe-boeddhistische geloof in wedergeboorte dat iedereen het kwaad dat hem overkomt, aan zichzelf te wijten heeft, namelijk aan het kwaad dat hij zelf in vorige levens veroorzaakt heeft.  Dat is de leer van karma, “werk” of “bewerkstelliging”, de wet van oorzaak en gevolg.  Of nauwkeuriger, het is de vulgaire “retributieve” variant van de karma-leer, die iemands levenslot verklaart als een kwestie van retributie, van beloning of straf, voor zijn daden in vorige levens.  Deze leer is wijdverspreid in India en overal in Azië waar het boeddhisme het geloof in wedergeboorte gepopulariseerd heeft.  Hij beschouwt de wereld als intrinsiek rechtvaardig: alles wat gebeurt, is deel van een kosmische boekhouding van goed en kwaad, beloning en straf. 

De meest verspreide opvatting wereldwijd stelt eveneens dat alle goed beloond en alle kwaad gestraft wordt, maar dan in een hiernamaals.  Dat is dus óók een soort retributieve karma-leer, maar dan met het “volgende leven” in een andere wereld.  We vinden deze bij vele antieke religies, bv. de beloning van de Germaanse helden in het Walhalla.  Vandaag is dit vooral de leer die het christendom en de islam hun volgelingen voorhouden.  Wat in hun geval precies als goed en kwaad geldt, is niet eenvoudig een kwestie van bepaalde gedragsregels wel of niet te volgen, maar hangt in de eerste plaats af van of je het juiste geloof belijdt.  Voor het christendom gaan alle heidenen en ketters (onder wie de moslims), hoe deugdzaam ze ook mogen geleefd hebben, onverbiddelijk naar de hel; en voor de islam gaan alle ongelovigen (onder wie de christenen) even onverbiddelijk naar diezelfde plaats van geween en tandengeknars.  Maar in ieder geval wordt de rekening pas vereffend na de dood, omdat de wereld der levenden overduidelijk niet altijd de goeden beloont en de bozen straft.

Integendeel, we zien in dit ondermaanse veel boosaardige mensen rijk en welvarend worden, en vele goede mensen van ongeluk naar ongeluk strompelen.  Slechts een leven na dit leven kan dit onrecht (misschien) ongedaan maken.  Je hebt dus enerzijds de wereld der levenden, waarvan we de onrechtvaardigheid zien, en anderzijds het hiernamaals, waarvan we de rechtvaardigheid niet zien maar wel kunnen verhopen.  De Oosterse retributieve karma-leer aanvaardt de noodzaak om de beloning van de deugd en de bestraffing van het kwaad ergens na het levenseinde te verwachten, maar hij plaatst dit toekomstig leven annex vereffening niet in een onzichtbare schimmenwereld maar midden in deze wereld, namelijk in een volgende incarnatie.

1.2. Andere opvattingen over lotsbestemming en hiernamaals

Karma is lang niet de enige opvatting over ’s mensen lotsbestemming die je in de Oriënt aantreft.  In feite zijn andere zienswijzen in de hindoe-boeddhistische cultuurkring even wijdverspreid als de karma-leer, te beginnen met de aanvaarding van een blind noodlot waartegenover de mens maar zijn plan moet trekken. 

Het fatalisme is als expliciete doctrine vooral bekend in de islamwereld, waar alles verklaard en aanvaard wordt als zijnde Gods wil (taqdîr), zonder verdere verklaring, ondoorgrondelijk.  Het bestaat echter in vele culturen wereldwijd.  In de hindoe-boeddhistische landen leeft het typisch bij de laagste klassen, als de meest natuurlijke en minst gekunstelde opvatting over de positie van de mens tegenover krachten die groter zijn dan hemzelf.  Voor de gemoedsrust is het inderdaad praktischer om te aanvaarden dat “het nu eenmaal zo is”, of dat “God het zo gewild heeft”, eerder dan zich machteloos opstandig te voelen tegen het “onrechtvaardig noodlot”, alsof het oppermachtige noodlot jou als nietig mensje enige rechtvaardigheid verschuldigd is.  Onder het fatalisme hoef je je ook helemaal niet schuldig te voelen over de ellende die je overkomt, want ze is helemaal niet het gevolg van je eigen daden maar gewoon een tegenvallend lotje uit de loterij. 

Een preciezere en geïndividualiseerdere variant op de noodlotsgedachte is de notie van “voorhoofdschrijven”, vooral bekend in zuidelijk India.  Dit wil zeggen dat een individueel karakter en levenslot bij de geboorte op je voorhoofd ingedrukt wordt.  Of als je die lotsindruk ergens letterlijk in het lichaam wil situeren, dan is het vooral de handpalm die als vermeende drager van je levensplan geldt, te ontcijferen door de handlezer.  In zekere zin is dit een primitieve variant op de moderne idee van een genetische programmering door de allerindividueelste DNA-configuratie in je chromosomen, zij het dat deze alleen je aanleg bepaalt, niet de gebeurtenissen die je van buitenaf overvallen (hoewel je zou kunnen poneren dat je aanleg ervoor zorgt dat je, op een nog onbegrepen manier, bepaalde ervaringen “aantrekt”). 

Het voorhoofdschrijven is eigenlijk ook de basisgedachte van de astrologie, die deze vormende indruk toeschrijft aan de inwerking van de planetaire configuratie op het geboortemoment.  In India en recenter in de Theosofische beweging zijn pogingen gedaan om de astrologie in het keurslijf van de karma-leer in te passen, in die zin dat je geboortemoment met de bijbehorende planeetstand zelf weer bepaald wordt door je palmares in vorige levens.  Maar mij lijkt dat een voorbeeld van de typisch Indiase neiging tot “synthese”, in feite een geforceerde poging om wezenlijk verschillende en zelfs onverenigbare ideeën op gelijke noemer te brengen.  De astrologie leert juist dat je lotsbestemming samenhangt met uitwendige (nl. planetaire) invloeden, terwijl de karma-leer die losbestemming uitsluitend afleidt uit jouw eigen verleden. 

Ook inzake het gebeurlijke leven na de dood bestaan uiteenlopende meningen.  Het geloof in reïncarnatie blijkt vreedzaam samen te bestaan met andere opvattingen, te beginnen met het geloof in een eeuwig hiernamaals.  Dit niet alleen in die zin dat je buurman er een andere opvatting op na kon houden zonder daarover met jou op de vuist te gaan (levensbeschouwelijk pluralisme binnen de samenleving), maar zelfs in deze zin dat meerdere opvattingen in hoofde van eenzelfde persoon of geloofsgemeenschap kunnen samen bestaan. 

Ook bij andere volkeren zien we hiernamaals en wedergeboorte samen voorkomen.  Bij de Romeinen was de reïncarnatiegedachte niet de officiële leer maar toch redelijk verspreid.  Een mooie vertolking ervan vinden we in Vergilius’ beschrijving van Aeneas’ bezoek aan de onderwereld, waar hij de verschillende toekomst van diverse categorieën overledenen te zien krijgt: helden gaan voorgoed naar de Elyseese Velden, verdoemden worden schimmen in de Tartaros, maar de meeste mensen worden ondergedompeld in de Stroom der Vergetelheid om hun vorig leven te vergeten en vandaar naar een nieuwe geboorte doorgezonden. 

Ook bij de Kelten kwamen deze verschillende ideeën samen voor, zij het waarschijnlijk met een grotere voorkeur voor het reïncarnatiegeloof.  Cicero vermeldt hoe de Keltische krijgers moed ontleenden aan de gedachte dat zij na de dood toch herboren zouden worden.  En ijverige humanioraleerlingen kennen allicht het getuigenis over de druïden in Caesars De bello Gallico (VI:14:5): “Op de eerste plaats willen zij deze overtuiging bijbrengen dat de ziel niet afsterft maar na de dood van de ene persoon naar de andere overgaat, en ze zijn van mening dat dit een geweldige aansporing vormt tot moed, omdat de vrees voor de dood wegvalt.”

De reïncarnatiegedachte hangt niet noodzakelijk samen met een notie van karma.  Allerlei volkeren overal ter wereld (ook diverse geïsoleerde stammen in India) kennen varianten op het geloof in reïncarnatie zonder de karmische interpretatie daarvan, die typisch hindoe-boeddhistisch is.  In plaats van je verworvenheden en lasten uit vorige levens als karma mee te dragen, zou het immers kunnen dat je bij elke nieuwe geboorte met een propere lei herbegint.  En terwijl het pessimistische boeddhisme de wedergeboorte als iets negatiefs ziet waaraan je moet ontsnappen, geldt zij in primitieve religies met een grotere levenslust juist als wenselijk.  Dikwijls is zij zelfs een voorrecht dat alleen aan de besten gegeven is, of dat men via magie moet bemachtigen.

1.3. De Veda’s en het leven na de dood

De Vedische hymnen bevatten nog geen notie van reïncarnatie, wel die van een leven na de dood in een godenrijk of hemel.  Net als in de islam, het christendom en de voorchristelijke Europese religies kregen de Vedische mensen voor hun goede daden een beloning in het hiernamaals in het vooruitzicht gesteld. 

Een bijzonder toepassing van dit geloof in een gelukzalig hiernamaals dat betekenisvol aansluit op onze daden in dit leven is de praktijk van sati, de zelfverbranding van een weduwe op de brandstapel van haar overleden echtgenoot.  Tot in de 19de eeuw kwam het voor dat vrouwen uit de aristocratie hun man in de dood volgden, namelijk door zich levend samen met zijn lijk te laten cremeren; het achterliggende idee was dat zij dan voor eeuwig met haar echtgenoot verenigd zou zijn.  Die praktijk behoort tot de Indo-Europese traditie en bestond ook bij onze Germaanse en Keltische voorouders (in de Edda bv. volgt Brunhilde haar geliefde Siegfried in de dood), die eveneens in een eeuwig leven na de dood geloofden.

De overgang naar de reïncarnatiegedachte werd waarschijnlijk voorbereid door het verblijf in de hemel te koppelen aan de hoeveelheid “verdienste” die men tijdens zijn leven vergaard had.  Zodra je verdienste (of wat men tegenwoordig “goed karma” zou noemen) opgebruikt is, sterf je in het hemelrijk en ga je over naar weer een ander bestaansdomein.  En aangezien men zich het aantal werelden als eindig voorstelt, kom je aldus vroeg of laat opnieuw in het oude vertrouwde aardse tranendal terecht, via een nieuwe geboorte.

1.4. De Vedische ethiek

Om te bepalen wat deugden of goede daden zijn, daarvoor hebben de Veda’s geen goddelijke openbaring op Stenen Tafelen nodig, dat geldt als evident.  Iedereen wéét gewoon dat de waarheid beter is dan de leugen, dat harmonie beter is dan ruzie, enz.  Elke samenleving wier taal woorden bevat als “gierig”, “wrokkig”, “opvliegend” enz. kent klaarblijkelijk ook de negatieve beoordeling van de genoemde neigingen; terwijl woorden als “eerlijk”, “moedig”, “waardig” enz. evident ook de gunstige waardering van die kwaliteiten impliceren.

Sommigen kunnen beweren dat men na de dood of in een volgend leven of misschien zelfs in dit leven beloond wordt voor deugdzaam gedrag, maar dat is niet de basis van de zedenleer.  Ongeacht wat de zichtbare of onzichtbare gevolgen zouden kunnen zijn, de wenselijkheid van de deugd en de onwenselijkheid van de ondeugd zijn uit zichzelf klaar als pompwater.

Er zijn wel allerlei handige lijstjes van deugden, bv. de Oepanisjadische “drie D’s”: dama, “zelfbeheersing”, dâna, “vrijgevigheid”, en dayâ, “medeleven”.  Of de “vijf leefregels” (pañca-yama) uit de Yoga-Sûtra van Patañjali: waarheid, geweldloosheid, respect voor eigendom, kuisheid, en onthechting.  Plus zijn “vijf voorschriften” (pañca-niyama): properheid, tevredenheid, zelfkastijding, studie-ijver en vroomheid.  Daartegenover staan als ondeugden natuurlijk hun tegendelen, leugen en gewelddadigheid enz., en op een dieper oorzakelijk niveau de “vijf kwellingen” (pañca-klesa) die je van de geestelijke weg (sâdhana) afbrengen: onwetendheid, egoïsme, gehechtheid, afkeer en levenslust/doodsangst.  Heel bekend zijn ook de “vijf gedragsbeginselen” (pañca-sîla) van de Boeddha: waarheid, geweldloosheid, respect voor eigendom, kuisheid, en onthouding van roesmiddelen.  Dat je die deugden moet beoefenen, is evident en vergt geen belofte van een beloning in een volgend leven.

Hun vruchten zijn niet van esoterische aard, te verwachten na de dood of een volgende geboorte, maar spreken vanzelf en zijn onmiddellijk te plukken.  Wie de deugd beoefent, leeft in harmonische verhoudingen met zichzelf en anderen en kent innerlijke gemoedsrust, ook als er uitwendige redenen zijn om zich ongelukkig te voelen.  In de rijpere hindoe-boeddhistische zienswijze komt daar nog een andere overweging bij: wie de deugd beoefent, maakt zichzelf optimaal beschikbaar voor bezigheden van een hogere orde.  Want de deugd of “het goede” is op zich niet het hoogste goed, het maakt de weg vrij voor dat wat nog belangrijker is: de geestelijke bevrijding.  De ethiek is belangrijk maar is ondergeschikt aan de spiritualiteit.

Dat is een cruciaal verschil met het christendom, dat zichzelf ziet als de weg tot verlossing uit het kwade.  In het christendom is het probleem van de mens de zondigheid, begonnen met de erfzonde van Adam en Eva, die hen met de sterfelijkheid opzadelde.  Het gaat dus om een strijd tussen goed en kwaad, waarbij Gods Zoon in de wereld komt om door Zijn kruisdood en verrijzenis het kwade en daarmee ook de dood te overwinnen.  In het hindoeïsme en mutatis mutandis in het boeddhisme is het probleem de onwetendheid, het feit dat de mens zich niet van zijn ware aard bewust is.  Er bestaat natuurlijk ook zonde (pâpa), en die moet men vermijden of overwinnen, en er is in de mythologie ook een strijd tussen goed en kwaad (tussen goden en demonen), maar dat is niet het einddoel.  Zelfs wie deugdzaam leeft, heeft zijn levensdoel gemist als hij in een toestand van begoocheling blijft leven en de weg naar de ultieme kennis niet aanvat.

1.5. Het begrip dharma

De Veda’s schrijven de ethische orde van goed en kwaad in de natuurlijke wereldorde in, of met de Vedische term: rta.  Klassiek voorbeeld van de wereldorde is de eeuwige kringloop der jaargetijden (rtu): enerzijds is hun cyclisch patroon eeuwig en universeel, anderzijds bevat het ook een element van geordend verschil.  Elk jaargetijde heeft immers zijn eigenheid, zijn typische bezigheid, zijn karakteristieke verplichtingen en leefregels.  Zo moet je je in de winter warm kleden en in de zomer niet, je moet in de lente zaaien en later op het jaar oogsten, enz.  Analoog daarmee geldt dat wij, binnen een kader van algemene verplichtingen, ook bijzondere verplichtingen hebben die samenhangen met ons levensstadium, geslacht, beroepsklasse en rang.  Een kind heeft andere zeden en plichten dan zijn ouders, een man andere dan zijn vrouw, een soldaat andere dan een kunstenaar, een baas andere dan zijn ondergeschikten.

Deze idee wordt in post-Vedische teksten verder uitgewerkt in het begrip dharma, “dat wat ondersteunt”, “het stevigheid-verschaffende”, “het integrerende”, vandaar: ethiek, plichtenleer, verantwoordelijkheid, integratie van verschillende delen in het geheel.  Men maakt een onderscheid tussen de “universele plichtenleer” (sâdhârana-dharma), die voor iedereen geldt, en de “eigen plicht” (svadharma), die samenhangt met je specifieke plaats in het maatschappelijk geheel: geslacht, leeftijdsgroep, kaste (varnâsrama-dharma).  Als universeel gelden bv. de “kenmerken van de dharma”: moed, vergevingsgezindheid, zelfbeheersing, niet-stelen, controle over de zinnen, kennis van het duurzame, waarheidsliefde, niet-woede (Manu-Smrti 6:92).  De plichten die met je status samenhangen zijn daarentegen zeer uiteenlopend.

Het weze nogmaals opgemerkt dat dit ethische begrip weliswaar centraal staat in religies die ook het karmabegrip kennen, maar dat het daarvan logisch los staat.  Dharma is een kwestie van de juiste betrekking tussen het geheel en zijn delen, tussen de samenleving en haar verschillende leden en klassen, tussen het heelal en zijn bewoners, eventueel (in die hindoe-boeddhistische scholen die het theïsme aanhangen) tussen God en Zijn schepselen.  Het staat of valt niet met het antwoord op de vraag of je karmische bagage uit een vorig leven meedraagt.


2. Evolutie van de karma-gedachte

2.1. Karma: oudste betekenis

Het Sanskrit woord karma komt van de stam kr, “doen”, en betekent gewoon “handeling”, “daad”.  Het in de Bhagavad-Gîtâ door Krisjna [Krsna] uiteengezette begrip niskâma-karma gebruikt de term in die basisbetekenis: “handeling zonder verlangen (naar de vrucht van de handeling)”, “onthecht handelen”.

De term karma speelt in de oudste hindoe-geschriften, de Veda’s, al een rol, maar zonder verwijzing naar reïncarnatie.  Hij betekent er “daad, rituele handeling”, en bij uitbreiding de bewerkstelliging van een verhoopt effect via een ritueel.  In de Veda’s betreft het met name de yajña, het offerritueel.  Karma-kânda is de Vedische discipline van de rituele praktijken, te onderscheiden van de latere Oepanisjadische jñâna-kânda, de op kennis (van het âtman/Zelf) gerichte discipline.  Men staat bv. voor een oorlog en men brengt offers om de overwinning te bewerkstelligen.  Als men dan inderdaad de overwinning behaalt, noemt men ze de karma-phala, de “vrucht van de handeling”.  In andere contexten kan dat gewoon “loon naar werken” betekenen, maar hier wordt het gebruikt in de specifieke zin van “het magisch bewerkstelligde resultaat van de rituele handeling”.

Belangrijk voor de latere ontwikkeling van de klassieke betekenis van karma als “bewerkstelliging van je lotgevallen in toekomstige incarnaties door je eigen daden in vroegere incarnaties” is dat het Vedische karma-begrip een onzichtbare werking op afstand (in ruimte en tijd) beduidt.  De verschuiving van karma als “de werking op afstand van rituele handelingen” naar karma als “de nawerking van ethisch gedrag” vindt men in de Brhadâranyakopanisad (3:2:13): “Voorwaar, men wordt goed door goed karma en slecht door slecht karma.”

2.2. Theïstische en atheïstische interpretatie

Oorspronkelijk werd de karmische werking opgevat als de vrucht van een goddelijke interventie: men smeekt de goden om een gunst, en mits men ze met het juiste offer gunstig kan stemmen, verlenen ze die gunst ook.  De eerste filosofische school die uit de Vedische traditie voortkomt, de Mîmânsâ, gaat echter de goden uit dit proces wegredeneren.  Zij zegt: het magische karma-proces dat van een offerritueel naar de beoogde resultaten leidt, is een onzichtbare mechaniek die volgens een innerlijke wetmatigheid verloopt, zonder dat uitwendige factoren zoals de goden daar iets aan hoeven te doen.  De zogenaamde goden zijn slechts naamplaatjes op de onzichtbare stadia van deze karmische mechaniek. 

Daarmee waren de Mîmânsâ-denkers pioniers van het atheïsme.  Meer algemeen kunnen we stellen dat de karma-doctrine in zijn verschillende varianten samenhangt met een goddeloos wereldbeeld, of althans een wereldbeeld waarin de goddelijke persoon of personen naar de achtergrond verdwijnen en de centrale plaats overlaten aan een onpersoonlijke causale wetmatigheid.  Karma wordt de ruggengraat van het atheïstische jainisme en van het veeleer agnostische boeddhisme.

2.3. Begin van wedergeboorte

Het idee van wedergeboorte (punarjanma) maakt pas zijn schuchtere verschijning in de Oepanisjaden, het filosofische sluitstuk bij de Veda’s.  In de Chândogya Upanisad (5:3-10)  stellen de brahmanen Uddâlaka Gautama Aruni en zijn zoon Svetaketu vast dat ze het antwoord niet kennen op de vragen over het leven na de dood die een prins hen stelt.  Ze gaan naar de koning en die zegt hun dat zijn kaste, de ksatriya’s, de macht heeft dankzij een geheime kennis die ze tot dan toe nooit met de brahmanen gedeeld hebben: dat de mens reïncarneert.  Hij voegt er meteen de retributieve interpretatie aan toe: “Wie een aangenaam gedrag vertoont, zal uit een aangename baarmoeder in een hoge kaste herboren worden.  Wie een stinkend gedrag vertoont, zal uit een stinkende baarmoeder herboren worden, van een zwijn, een hond of een onreine kaste.”

Merk op dat de centrale doctrine van de Oepanisjaden, namelijk de leer van het Zelf (âtmavâda), in zijn ontwikkeling helemaal losstaat van de reïncarnatieleer.  Uddâlaka heeft, nog vóór hij vaststelt dat hij het geheim van dood en wedergeboorte niet kent, al uitgelegd wat het Zelf is: de onzichtbare of subtiele kern in het zaadje in de vrucht waaruit de hele boom voortkomt, dat is het Zelf als grond van het bestaan, dat is ook het bewustzijn in de mens, en “dat zijt gij (tat tvam asi), Svetaketu”.  Om je ware aard of je Zelf te beseffen, volstaat het om het bewustzijn gade te slaan en leeg te laten worden, volstrekt ongeacht wat er na je dood met je gebeurt.

De revolutionaire impact van de reïncarnatie-idee betreft pas in de tweede plaats het specifieke verband tussen de inhoud van vorige en volgende levens (retributief zoals net geschetst, of anderszins, zie verder), maar in de eerste plaats het feit zelf dat men de ziel radicaal los kan zien van het lichaam.  Als men in een hiernamaals gelooft, kan men de ziel nog zien als zo’n beetje een bijproduct van het lichaam, dat samen met het lichaam ontstaat (aldus bv. in de leer van de Katholieke Kerk) en dat na de dood het lichaam voor eeuwig overleeft, om aan het einde der tijden met dat herrezen lichaam herenigd te worden.  Je identiteit als individu hangt dus samen met dat ene lichaam.  In reïncarnatieperspectief echter aanvaardt men dat de ziel het lichaam aanneemt, wegwerpt en door een ander vervangt, zodat de vele lichamen telkens slechts vervangbare voertuigen van de ziel zijn.  Zo verschuift het centrum van lichaam naar ziel.  Dan wordt de ziel de soevereine reiziger die soms in de mensenwereld nederdaalt en er zich soms uit terugtrekt. 

Met goed of kwaad, en met beloning of straf, heeft de Oepanisjadische leer van het Zelf echter weinig te maken.  Deze filosofie ziet niet het kwaad of de zonde als het grote probleem, wel de onwetendheid., d.w.z. de onwetendheid tegenover het eigen Zelf, het feit dat ons bewustzijn zijn eigen aard vergeet door zijn voortdurende opslorping in allerlei gedachten en verlangens.  Het goede doen en het kwade laten, dat is natuurlijk wel goed, per definitie zelfs; maar het is niet het belangrijkste.  Noch rituele handelingen (zoals het Vedisch offer) noch ethische handelingen kunnen ons van de onwetendheid bevrijden, alleen mentale inkeer (meditatie) kan dat.

2.4. De locus classicus van de reïncarnatiegedachte

De invloedrijkste teksten in het hindoeïsme zijn niet de dichterlijk-liturgische Veda’s noch de wijsgerige Oepanisjaden, zeker niet de droge verhandelingen van de “zes orthodoxe denkrichtingen” en evenmin die van de onorthodoxe denkrichtingen zoals het boeddhisme; maar wel de verhalende literatuur.  Het zeer omvangrijke corpus van half-mythische teksten gegroeid rond vagelijk historische kerngegevens noemt men de Itihâsa-Purâna, min of meer de “Er was eens” en de “Oudheden”.  De 18 Purâna’s zijn omvangrijke boeken waarin men de meeste verhaaltjes over de goden vindt, verhaaltjes die men moet kennen wil men de eigen gebruiken van de diverse tempels en devotionele strekkingen kennen, de iconografie van de diverse goden begrijpen, en het rituele landschap van heilige plaatsen en bedevaarten in kaart brengen. 

Itihâsa is tegenwoordig het gewone woord voor “geschiedenis”, maar beduidt oorspronkelijk de legenden, vermoedelijk met historische kern, vervat in de grote epen, de Râmâyana en de Mahâbhârata.  Zij zijn ook de bekendste hindoe-cultuurelementen in Zuidoost-Azië via plaatselijke vertalingen en bewerkingen voor toneel en dans.  Veruit de belangrijkste tekst die men moet kennen als toegang tot het levende hindoeïsme is het Mahâbhârata-epos, en daarbinnen dan weer de Bhagavad-Gîtâ.  Daarin formuleert Krisjna enkele centrale doctrines van het post-Vedische hindoeïsme.  Vele hindoes beschouwen de Gîtâ als hun heiligste boek, maar kritische denkers vinden het maar een hutsekluts van allerlei tegenstrijdige doctrines.  Het hindoeïsme is een huis met vele kamers, met vele uiteenlopende gedachten, en het is niet noodzakelijk verstandig om die allemaal te willen verzoenen. 

In ieder geval, het is in de Gîtâ dat Krisjna een overbekende beeldspraak ontwikkelt om de reïncarnatiegedachte aanschouwelijk voor te stellen: sterven is niet meer dan een jas uitdoen om er morgen een nieuwe aan te trekken, d.w.z. zich met een nieuw lichaam te bekleden: “Het [Zelf] wordt niet geboren en sterft nooit.  Het ontstaat ook niet opnieuw door geboren te worden.  Het is geboorteloos, constant, eeuwig en oeroud; het wordt niet gedood wanneer het lichaam gedood wordt.” (2:20)  “Zoals een mens versleten klederen opgeeft en er nieuwe aantrekt, zo geeft het belichaamde Zelf versleten lichamen op en treedt het binnen in nieuwe.” (2:22) 

In die context verbindt hij daaraan echter geen theorie over de lotgevallen in het volgende leven als beloning of straf voor de daden uit een vorig leven.  Merk ook op dat de oude opvatting dat gesneuvelde krijgers naar de hemel [svarga, = zwerk] gaan, naar een soort eeuwig Walhalla, nog springlevend was: “En gelukkig, o Arjuna, zijn de ksatriya’s die zulk een strijd krijgen die zichzelf aandient, en die een open poort is naar de hemel.” (2:32)  De aloude opvatting over krijgsroem wordt hier nog eens geformuleerd: “Ofwel zult ge gesneuveld de hemel bereiken, ofwel zult ge zegevierend de aarde genieten.” (2:37)

De context van Krisjna’s uiteenzetting is ethisch gezien wel een beetje dubieus.  Zijn doel is immers, de twijfelende krijger Arjuna over zijn gewetensbezwaren tegen militair geweld heen te helpen.  Arjuna staat op het slagveld, met aan de ene zijde zijn broers, de ndava’s, en aan de andere zijn kozijns, de Kaurava’s, met hun respectieve legers.  Ondanks verzoeningspogingen vanwege diverse betrokkenen, ook Krisjna, is de betwisting tussen deze twee takken van de Bharata-clan geëscaleerd tot het punt waarop de veldslag onvermijdelijk geworden is.  Vele lotsverbondenen van de clan staan in functie van bepaalde eden of arbeidscontracten aan deze of aan gene kant maar zijn gevoelsmatig evenzeer met de strijders aan de overzijde verbonden.  Meer nog dan andere veldslagen lijkt de op handen zijnde broederstrijd een onzinnig bloedvergieten dat volgens Arjuna tot elke prijs, zelfs de prijs van een eerloze capitulatie, vermeden moet worden.  Welnu, werpt Krisjna tegen, het is nergens voor nodig om te treuren over het op handen zijnde slachten en sneuvelen.  Iemand doden of zelf gedood worden is zo erg niet, je wordt immers toch herboren. 

Hier ziet men nogmaals de band tussen de wedergeboorteleer en de krijgersklasse: als de dood maar een tijdelijk stadium is, ten diepste eigenlijk een begoocheling, dan moet men op het slagveld niet bang zijn om te sterven noch om te doden.  Het is eigenlijk een variant op wat Cicero en Caesar over de Galliërs vermelden: de gedachte dat de dood maar iets schijnbaars en tijdelijks is, geeft de krijger moed en doodsverachting.

Vanuit dezelfde achtergrond ontstaan de karma-centrische filosofieën van de zwerfmonniken, het jainisme en het boeddhisme.  De groepen zwervende asceten, die zichzelf en elkaar aan allerlei beproevingen onderwierpen, komen waarschijnlijk voort uit de Indo-Europese (en allicht ook bij andere culturen bekende) jongemannenbonden, een bij uitstek martiaal milieu.  Bovendien kwamen de leiders van de bekendste ascetische sekten, Mahâvîra Jîna en prins Siddhârtha Gautama, beter bekend als de Boeddha, ook uit de krijgerskaste.  Dit kan verrassen omdat deze tradities de dierenoffers verwierpen, het vegetarisme beoefenden en in het algemeen de geweldloosheid predikten.  Het jainisme zou later inderdaad de extreem geweldloze religie van een handelaarskaste worden, omdat de jains behalve de militaire loopbaan zelfs alle werk afzwoeren waarbij dieren gedood worden, bv. landbouw waarin de ploegschaar al eens een worm in twee snijdt.  Het boeddhisme is echter nooit ver van zijn martiale wortels weggegroeid.  Het zou in China de Shaolin-gevechtskunst ontwikkelen en in Japan werd het de favoriete religie van de Samoerai-kaste.

2.5. Nogmaals karma en atheïsme

Een van de meest logisch doordachte versies van de karma-leer vinden we in een radicaal atheïstische traditie, één die niet alleen de goden maar ook de hele santekraam van rituelen en priesterkunsten verwierp: het jainisme.  Dit was een beweging van extreem ascetisch levende zwerfmonniken die al oud moet geweest zijn toen ze aan de geschiedschrijving bekend werd via Mahâvîra Jîna, een tijdgenoot van de Boeddha.  Deze laatste verwierp het extremisme van de jains ten voordele van de (naar onze welgedane normen nog steeds erg veeleisende) “middenweg”.  Ter illustratie van het verschil tussen beide: boeddhisten scheren het hoofd kaal, jains trekken de haartjes één voor één uit.

De basisgedachte van jainisme en boeddhisme bleef echter dezelfde: (1) elk bewust wezen raakt door zijn leven in de wereld, incarnatie na incarnatie, met karma behept; (2) het kernprobleem bij karma is de gehechtheid, die voortkomt uit ervaringen, namelijk wanneer deze je plezier doen en je naar herhaling of intensivering doen verlangen, of wanneer deze je doen lijden en naar herstel of vereffening doen verlangen, zoniet in dit dan in een volgend leven; (3) dit is een volstrekt individuele zaak die je op niemand anders, mens noch god, kan overdragen, en die je helemaal zelf moet verwerken; (4) je kan je van alle karma bevrijden door ascese en meditatie, waardoor je minder impuls krijgt om via herhaalde geboorten wereldse ervaringen te proeven, totdat je helemaal ophoudt met reïncarneren. 

Merken we op dat een godheid in dit schema niet voorkomt.  Het boeddhisme is wel niet strikt atheïstisch, het erkent op de achtergrond het bestaan van goden, maar dezen spelen geen enkele rol in het proces van karma en de bevrijding daaruit.  Recent was er in Cambodja een betwisting over schoolboeken omdat daarin het begrip “God” voorkwam: boeddhisten verwierpen dit als een sinistere insijpeling van christelijk-missionair gedachtengoed.  Karma en de remedie ertegen is in het orthodoxe boeddhisme een louter menselijke kwestie, los van enig Opperwezen.


3. De retributieve karma-leer

3.1. Wortel en stok

In de boeken over wetten en zeden, de Sâstra’s, en meer nog in het volksgeloof, vinden we een systematisch gebruik van retributief karma als dreigement: wie een bepaalde leefregel niet volgt, zal als straf zijn volgende zoveel levens moeten slijten als worm of pakezel, als gehandicapte of als straatveger.  Zoals de Tamil dichter Tiruvalluvar het zei: “Zoals des mensen schaduw zijn voetstappen volgt waar hij ook gaat, zo zal vernietiging hen achtervolgen die zonden begaan.” (Tirukkural 21: 208)  En omgekeerd zal voorbeeldig gedrag je geluk opleveren in volgende levens: opgroeien in een bevorderlijk milieu, begiftigd zijn met talenten, of allerlei onverwachte gevallen van pure chance.  Gelukstreffers die je doen zuchten: “Somewhere in the past, I must have done something good…”

Wat er verder ook fout mag zijn aan de retributieve karmadoctrine, ze is in theorie allerminst een vorm van fatalisme, integendeel.  Ze verwerpt juist het blinde noodlot.  Aan het kwaad dat je nu treft, kan je inderdaad niets doen, evenmin als in een fatalistische zienswijze.  Maar het kwaad dat je morgen zou kunnen overkomen, dat kan je door je gedrag van vandaag vermijden.  Je maakt zelf je eigen noodlot.  Wie goed doet, goed ontmoet.

3.2. Problemen met de retributieve karma-leer: de overbodige rechter

Aan de retributiegedachte zijn wel enkele vreemde implicaties verbonden.  Bv., als iemand verdrinkt en door die rampspoed een stuk karmische schuld vereffent, is het dan wel ethisch verantwoord om hem te redden, aangezien je hem dan met zijn schuld laat zitten, die hij later via een ander leed toch zal moeten afbetalen?  Hierop luidt het klassieke antwoord dat je alvast voor jezelf goed karma vergaart door een ander te helpen.  Bovendien weet je niet wat zijn karma is: misschien “moest” hij verdrinken, maar gezien de goede afloop was het blijkbaar zijn karmische bestemming om gered te worden.  En positivo’s in New-Age-kringen zouden er dit van maken: Het was niet zijn bestemming om te verdrinken noch om gered te worden, maar om te leren zwemmen!

Of nog: waarvoor zou je politie en rechtspraak nodig hebben als misdadigers toch onvermijdelijk hun karmische straf zullen ondergaan?  Je zou daarop kunnen antwoorden dat het een daad van barmhartigheid jegens de misdadigers is om hen nu meteen hun straf te laten uitzitten, anders zal hun volgend leven nog door die straf verzuurd worden.  Maar volgens die redenering zou je beter de hele bevolking, ook de voorbeeldige burgers, op stokslagen trakteren: aangezien ze geïncarneerd zijn, hebben ze allemaal zeker wat nog slecht karma uit vorige levens uit te boeten, dus bewijzen we hun een dienst door hen meteen maar te doen afzien.  Ja, welbeschouwd hebben die misdadigers zélf aan hun bravere medeburgers een grote dienst bewezen door hun kwaad te doen en aldus de gelegenheid te bieden om hun karmische schuld een beetje te delgen.  Dat is de wereld op zijn kop.

3.3. Problemen met de retributieve karma-leer: egocentrisme

In de retributieleer is al wat je overkomt uiteindelijk de vrucht van je eigen werk.  Eigenlijk is dit een akelige gedachte, dat niets gewoon onschuldig gebeurt, dat bv. natuurrampen eigenlijk opgezet spel zijn als straf voor de (meestal ongeweten) karmische schulden van de slachtoffers. 

In één van de oudste Vedische filosofieën, de Sânkhya-school (Sânkhya = “opsomming”, nl. van de verschillende elementen die samen het heelal vormen, dus a.h.w. “kosmologisch elementisme”), maakte men onderscheid tussen drie types oorzaken van onze lotgevallen: adhibhautika, “uit de elementen”, d.w.z. uit de inherente natuur der dingen, uit de natuurwetten;  adhidaivika, “uit de goden”, d.w.z. door ongrijpbare oorzaken of puur toeval; en adhyâtmika, “uit het zelf”, d.w.z. door eigen doen en laten, door zelfgekozen gedrag.  Zo kunnen gezondheidsproblemen, ten eerste, het gevolg zijn van natuurwetmatigheden: aftakeling door ouderdom, materialisering van genetisch voorgeprogrammeerde ziekten, grotere vatbaarheid voor besmetting door verzwakte weerstand, enz.  Zij kunnen, ten tweede, het gevolg zijn van het toeval: ongelukken, accidentele voedselvergiftiging, toevallig op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn, bv. waar er kankerverwekkende straling vrijkomt.  En ten derde kunnen zij het gevolg zijn van eigen gedrag: SOA door onveilig geslachtsverkeer, longkanker door roken, psychosomatische aandoeningen door stress, e.d. 

Deze factoren kunnen in de praktijk gedeeltelijk overlappen, maar in het algemeen wordt duidelijk erkend dat er oorzaken bestaan die niet tot het eigen gedrag herleidbaar zijn.  Zo zijn er al eens niet-rokers die kanker krijgen, zelfs voorzichtige weggebruikers kunnen een verkeersongeval krijgen, enz.  Bij uitbreiding: ook mensen met veel “goed karma” kunnen desondanks door het kwaad getroffen worden, want er bestaat allerlei ellende die niet door de mens zelf veroorzaakt wordt.  Welnu, in tegenstelling met deze pluralistische (verschillende types oorzaken erkennende) visie van het gezond verstand herleidt de retributieve karma-leer wél al je ellende tot de impact van je eigen gedrag.  Deze inschakeling van ingewikkelde oorzakelijke ketens van natuurlijke en maatschappelijke gebeurtenissen in je eigen kleine karmarekening lijkt me volkomen onredelijk.

In wereldbeelden zonder wedergeboortegeloof kent men eveneens zulke inschakeling van natuurrampen in de verrekening van menselijk verdienste en schuld.  In China heeft men lang gedacht dat goed weer en de bijbehorende goede oogsten een teken van hemelse goedkeuring voor het keizerlijk beleid vormden.  Omgekeerd golden aardbevingen, droogtes, misoogsten, nova’s en niet-voorspelde zonsverduisteringen als blijken van afkeuring en voortekens van de val van de dynastie.  Welbekend is ook hoe de bijbel de Zondvloed uitlegt als een straf voor de zondige mensheid, de verwoesting van Sodom en Gomorra als een straf voor de wijdverspreide seksuele verdorvenheid in die steden, of de verovering van het koninkrijk Israël door de Assyriërs als een straf voor de steeds weer herlevende “afgoderij” bij de Israëlieten.  Zelfs de tsoenami van 26 december 2004, die ondermeer sekstoeristen in de Thaise badsteden trof, werd door christenen en moslims uitgelegd als een straffe Gods.  Ook dat moeten we verwerpen als een onverantwoorde inschakeling van de grote natuur in de kleine goed/kwaad-boekhouding van de nietige mens.

3.4. Het theodicee-probleem in de retributieve karma-leer

Zoals gezegd past de karmaleer van nature in een atheïstische wereldbeschouwing.  Het blijkt echter dat de meeste mensen zulk koud en eenzaam heelal niet aankunnen en een of andere versie van de goddelijke persoon opnieuw binnensmokkelen.  In de devotionele bhakti-traditie van het hindoeïsme, en in devotionele vormen van het boeddhisme zoals de “Zuiver Land”-school, bidt men tot een hogere macht zodat deze de vereerder van zijn karma bevrijdt.  Door eindeloos de godsnaam te herhalen (bv. Aum nama Sivâya, “Aum, gegroet Sjiva”; Namo Amituofo, “gegroet, Boeddha van het oneindig licht”) zal je Hem wellicht verleiden om je uit je karmische last te komen optillen.

Eens men God in de karmische rekening toelaat, ontstaat er echter een wijsgerig probleem, het probleem van de goddelijke rechtvaardigheid of theodicee.  Kan een God die je eerst slecht karma laat oplopen, wel een “goede” God zijn?  Zoals indologe Wendy Doniger (1976: 379) het stelt: "Is God onderworpen aan Karma, dan is Hij niet almachtig; als, zoals sommige theologen nadrukkelijk stellen, God het Karma controleert, dan krijgt Hij opnieuw de schuld."  Als God almachtig is, is Hij voor alle kwaad verantwoordelijk, dus ook voor de karmische belasting.  Vatten we Hem echter op als een wezen dat evenzeer als de schepselen aan de wet van Karma onderhevig is (zoals bij de Grieken de goden ook aan het noodlot/anankè onderworpen waren), dan stelt dit probleem van Gods gebrek aan rechtvaardigheid door het toelaten van het kwaad zich minder, maar dan hebben we God wel uit zijn almacht gedegradeerd.  Dat is geen probleem voor de zuivere atheïstische karma-theoretici, wel voor de theïsten die hun godsgeloof per se met een karmagedachte willen verzoenen of combineren.

3.5. Problemen met de retributieve karma-leer: harteloosheid

Zij die in de retributieve karma-leer geloven, zeggen dat hij toch maar mooi een sluitende verklaring biedt voor de verschillen in geluk en ongeluk tussen de mensen.  Zo zou hij verklaren waarom broers en zussen ondanks hun gemeenschappelijke genen en opvoeding toch vaak een uiteenlopend karakter en levensweg hebben.  Aldus biedt hij een individualiserende “verklaring” voor het unieke in elk mensenleven.  Tegelijk biedt hij ook juist een collectiviserende “verklaring” voor het gemeenschappelijk noodlot van mensen die voorts niets met elkaar gemeen hebben, bv. de slachtoffers van een natuurramp.  Die zouden allemaal met een “groepskarma” zitten, een gelijklopende schuld die hen op het noodlottige moment samengebracht heeft.  En natuurlijk luidt het dat een blindgeborene de gevolgen draagt van zijn zonden uit vorige levens. 

De enige temperende overweging hier is de relativiteit van geluk en rampspoed.  Wie rijk is en schijnbaar de drager is van veel goed karma, kan door een veel groter verlies getroffen worden.  Wie in ellende leeft, kan des te meer geluk ervaren door een kleine opleving in zijn fortuin.  Evengoed blijft dat elke tegenslag die je treft, je eigen werk is.

Dit is letterlijk de schuld geven aan het slachtoffer.  Wie door lijden getroffen wordt, heeft dat ooit in een onzichtbaar verleden over zichzelf afgeroepen door zijn foute gedrag.  Het is inderdaad “een” verklaring, dat zeker, maar is zij niet harteloos?  Als deze doctrine waarheidsgetrouw weergeeft hoe het leven echt in elkaar zit, dan is het minder belangrijk dat zij toevallig ook harteloos is.  Als de werkelijkheid harteloos is, dan kunnen we dat best onder ogen zien.  Maar men moet bij nadere beschouwing toch toegeven dat deze zienswijze behalve harteloos ook erg contra-intuïtief is en bizarre implicaties heeft.  Om onze voornaamste kritiek op de retributieve karma-leer samen te vatten: hij herleidt alles tot goed en kwaad, beloning en straf, ook onschuldige natuurverschijnselen.  En hij betrekt alles op onszelf.

3.6. Kaste en karma

Omdat dit een geschreven tekst is, die ik op mijn eentje heb uitgebroed, ben ik in staat geweest om enkele bladzijden lang over karma uit te weiden zonder het onderwerp “kaste” aan te raken.  Dat zou in een live debat onmogelijk geweest zijn.  Voor de meeste Westerlingen geldt immers: hindoeïsme is kaste, helemaal kaste en niets anders dan kaste.  Vooral wanneer je iets positiefs begint te zeggen over het hindoeïsme, word je gegarandeerd onderbroken: “Jamaar, kaste!”

Een kaste (jâti, uit Indo-Europees *gn-ti, “geboorte, voortplantingseenheid” > “geslacht, generatie, sekse”, en verwant met Latijn gens, “geslacht, clan”, en natio [< *gnatio], met Engels kind, “ras, soort”, en uiteindelijk ook met Nederlands kind en kunne) is gedefinieerd als een endogame groep, d.w.z. dat leden van een kaste niet trouwen met niet-leden.  De Indiase bevolking, steedse en plattelandse zowel als tribale, is verdeeld in duizenden kasten, een erfenis uit het tribale stadium waarvan de indeling in endogame stammen bewaard werd ook na hun integratie in de vanuit Noordwest-India uitdijende Vedische beschaving. 

In de brahmaanse maatschappijvisie zijn deze gegroepeerd in vier klassen (varna, “kleur” > “één element in een spectrum”, “één optie uit een menu”), een schema typisch voor ontwikkelde gelaagde samenlevingen: brâhmana’s of priesters, ksatriya’s of krijgers, vaisya’s of ondernemers, en de meerderheid van sûdra’s of werklieden.  De eerste drie kregen traditioneel de Vedische inwijding met als teken de “heilige draad”, hangend van de linkerschouder naar de rechterheup.  Een ingewijde wordt een dvija, “tweemaal geborene”, genoemd, of een ârya, “beschaafde, edele, lid van de Vedische beschaving”.

Het pijnlijkste aspect van het kastenstelsel vindt men aan het onderste uiteinde, in het (in de Veda’s nog onbekende) instituut van de “onaanraakbaarheid” (asprsyatâ).  Erfelijke beroepsgroepen die onrein werk doen, d.w.z. werk dat hen in contact brengt met organisch materiaal in staat van ontbinding (vuilnismannen, leerlooiers, lijkbezorgers), worden wegens een primitieve angst voor de geesten achter dood en ontbinding tot een permanente uitsluiting uit het fatsoenlijk maatschappelijk verkeer veroordeeld.  Of werden, want kastendiscriminatie is nu bij wet verboden, al sterft ze in de praktijk slechts een langzame dood.  De steile minachting voor de onaanraakbaren is het scherpst en hardnekkigst in het zuiden van India, en vermoed wordt dat het daar ook ontstaan is.  De drie verschijnselen van jâti, varna en onaanraakbaarheid, die samen het kastenstelsel vormen, hebben dus elk een aparte sociologische en aardrijkskundige oorsprong.

Volgens sommigen zou de karmadoctrine aan de basis liggen van het kastenstelsel.  Historisch gesproken is dit volkomen uit de lucht gegrepen.  Het kastenstelsel is ouder dan de karmaleer en bestond ook in gebieden waar deze leer pas in recente eeuwen doorgedrongen is, zowel in niet-Vedische tribale uithoeken van India als in andere landen.  In Europa bv. hebben we zo lang het kastenonderscheid tussen de adel en “het gemeen” gekend, zonder dat daaraan een karmagedachte ten grondslag lag.

Wel is het zo dat het kastenstelsel, van zodra de retributieve versie van de karmaleer ten tonele verscheen, zijdelings mee geprofiteerd heeft van de rechtvaardiging van voldongen feiten en vigerende ongelijkheid die deze doctrine nu eenmaal levert.  Onder de vele ongelukkige bestaansvoorwaarden waarin mensen via geboorte of lotgevallen terecht kunnen komen, zogezegd als gevolg van hun vroegere zonden, is lidmaatschap van een lage kaste er één.

3.7. Abortus en euthanasie in het licht van karma

In het orthodoxe hindoeïsme geldt abortus als een der zwaarste misdaden, hoewel de praktijk in het hedendaagse seculiere India heel verbreid is.  Ondanks het abortusverbod beoefenden bepaalde kasten ook in het verleden op vrij grote schaal abortus, zowel pre- als postnataal.  Dit laatste staat ook bekend als kindermoord of infanticide, en heeft het voordeel dat je dan weet welk vlees je in de kuip hebt: het zou immers zonde zijn om een gezond kind te doden en een gebrekkig kind te laten leven.  Maar nogmaals: de orthodoxe geschriften, dezelfde die met de retributieve karmaleer zwaaien, veroordelen elke vorm van abortus ten strengste.

Dat dit verbod weliswaar samen met het karmageloof voorkomt maar daar niet uit afgeleid is, blijkt echter uit de heel verschillende benadering van abortus in een andere cultuur die eveneens in karma gelooft: het Japanse boeddhisme.  Daar wordt vruchtafdrijving ook wel als negatief aangevoeld maar niet echt verboden.  In Japanse huishoudens is het niet ongewoon om de ziel van een geaborteerd kind op het huisaltaar door een beeldje te laten vertegenwoordigen, waarbij men haar vergiffenis vraagt en bidt voor haar kans op een spoedige reïncarnatie onder gunstiger voorwaarden, in hetzelfde gezin of elders.

Euthanasie of zelfdoding is in hindoe-boeddhistische samenlevingen niet zo’n taboe als in het christendom, dat de “hoogmoedige” eigenrichting over het stervensuur als een der zwaarste zonden beschouwt.  Voorwaarde is wel dat het niet in een emotionele opwelling gedaan wordt maar in een geest van onthechting en om goede redenen die de maatschappelijke harmonie zo min mogelijk verstoren.  Jongelui die uit liefdesverdriet of een andere mislukking de moed opgeven en hun familie in het verdriet storten, zijn natuurlijk volkomen in fout.  Maar mensen die een vervuld leven gehad hebben, mogen de eer aan zichzelf houden om de ultieme aftakeling te vermijden.  Een voorbeeld van voortijdige maar toch eervolle zelfdoding was die van koning Jayapâla, de laatste hindoe-heerser van Kaboel, die in 1001 zelf de fakkel aan zijn brandstapel stak uit zelfverwijt dat hij zijn volk niet had kunnen beschermen tegen de invallen van de islamitische Ghaznaviden.  

Onder jain-monniken is het gebruikelijk om, wanneer met zich voelt aftakelen en het einde ziet opdoemen, gewoon te stoppen met zich te voeden.  De dood volgt dan wel vanzelf. Onder bekende niet-jains uit de 20ste eeuw die op hun oude dag dit pad naar de vrijwillige dood gegaan zijn, noemen we Vinâyak Dâmodar Sâvarkar, de ideoloog van het hindoe-nationalisme (1966) en Vinoba Bhave (1982), de leerling en opvolger van Mahatma Gandhi.  In het geval van Bhave’s vasten totterdood waren er protesten uit links-seculiere hoek, met het argument dat dit in strijd was met de uit de koloniale tijd daterende wet die zelfdoding verbiedt.  De tegenstelling tussen die christelijk geïnspireerde wet en de inheemse ethiek werd extra duidelijk toen premier Indira Gandhi desondanks Bhave op diens sterfbed met een bezoek vereerde.

Ook hier weer geldt dat deze welwillende houding tegenover euthanasie niet noodzakelijk uit de karmaleer afleidbaar is.  Ze bestaat in vele niet-christelijke samenlevingen, vooral in extreme levensomstandigheden waar de groep zich geen door handicap of ouderdom onzelfredzaam geworden leden meent te kunnen veroorloven.  Men denke aan de Japanse film De Ballade van Narayama, waarin een grootmoeder naar aloud (pre-boeddhistisch) gebruik zich naar een berg laat brengen om er temidden van de geraamten van haar voorgangers te sterven.  Het zou fout zijn, alles in de hindoe-boeddhistische culturen te willen afleiden uit de karmagedachte.


4. De niet-retributieve karma-leer

4.1. Continuïteit over levensgrenzen heen

De voldragen, niet-retributieve karma-leer zegt iets heel anders dan dat alles voortkomt uit ons eigen palmares aan goed en kwaad.  We bedoelen dan niet de kinderachtige New-Age-variant, waarin zieltjes tussen twee levens in lekker uitkiezen welke “ervaringen” en “lessen” ze tijdens hun volgende belichaming willen vergaren, zonder enige wetmatigheid of doelgerichtheid.  Nee, de strenge en logische karma-variant zegt het volgende: wat de mens over incarnaties heen meedraagt, is niet zijn balans aan goede en slechte daden, wel zijn verstriktheid in een patroon van verlangens en afkeer.  Het is dit quotum aan onvervulde verlangens dat de mens na zijn dood naar de wereld terugdrijft. 

Een schoolvoorbeeld uit de Mahâbhârata is het verhaal van Ambâ, het meisje dat wraak wou nemen op de held Bhîsma omdat deze haar huwelijk met haar geliefde gedwarsboomd had.  Ze zocht en vond een vroege dood, en in haar volgend leven werd ze een boogschutter die de inmiddels bejaarde Bhîsma op het slagveld doodde. 

Meer algemeen geldt in deze zienswijze dat karma een soort behoudswet is, een traagheidswet.  Het volledige patroon van gehechtheid en afkeer blijft altijd, ook na de dood, in stand zolang het niet gewijzigd wordt door de indruk van nieuwe ervaringen.  Of zolang het niet uitdooft door het meditatief onttrekken van energie aan deze gehechtheid en afkeer.

4.2. Uitdoving

Verlangen of onvrede is de motor van het reïncarnatiemechanisme: men keert terug omdat men nog een agenda van begeertevervulling of foutenherstel of wraak wil afwerken.  Daarom houdt men pas na het uitdoven van de verlangens op met de duizendjarige kringloop van incarnaties.  In de klassieke vorm van de karmaleer stelt men dan ook dat wie door meditatie zijn verlangens laat uitdoven en de toestand van uitwaaiing of uitdoving (nirvâna) of bevrijding (mukti, moksa) bereikt, slechts zijn lopende incarnatie moet uitzitten, waarbij hij zijn resterende tijd hopelijk maar niet noodzakelijk nuttig besteedt aan het helpen van anderen op hun weg naar de bevrijding.  In ieder geval is zijn louter bevrijd-zijn de grootste dienst die iemand aan de mensheid kan bewijzen, als lichtbaken op de weg die iedereen kan gaan.  Wanneer hij zijn lichaam verlaat, is het voorgoed.  De motor die hem vroeger terug naar geboorte en belichaming onder de levenden dreef, is immers stilgevallen.

In de woorden van Tiruvalluvar: “Zij die Goddelijke Waarheid in deze wereld vinden, volgen een pad dat nooit naar deze wereld terugvoert.  Zij die trefzeker denken en dat wat is goed overwegen, hoeven nooit te denken aan wedergeboren worden.” (Tirukkural 36:356-357)  Wie alle vergankelijke bekoringen versmaadt en zijn aandacht op het eeuwige richt, ervaart niet alleen de vreugde van de Waarheid of het Zelf, zoals de Oepanisjaden reeds leerden, maar krijgt er ook nog eens de beëindiging van zijn kringloop van wedergeboorte bij.

De weg daartoe is wat men noemt yoga, “discipline, beheersing”, een betekenis die men nog terugziet in het verwante Nederlandse woord “juk”.  Westerse meditatieleraars schrikken vaak wat terug voor die vertaling van de term yoga, omdat zij de connotatie zou kunnen hebben van krampachtige onderwerping.  Dat is natuurlijk niet de bedoeling: beheersing van de geest bereikt men paradoxaal genoeg juist door ontspanning en loslaten. 

Tussen haakjes, in theïstische stelsels vertaalt men yoga vaak als “vereniging (met de godheid)”, een betekenis die men terugvindt in het eveneens verwante Latijnse werkwoord iungere, “verbinden”, waarvan “conjunct” e.d.  Maar dat is niet de grondbetekenis die men in ondermeer de Yoga-Sûtra (1:2-3) terugvindt: “Yoga is het stil leggen van de beroering van de geest.  Dan is de geest gevestigd in zijn eigen vorm.”  Er is geen Tweede om zich mee te verenigen, yoga leidt juist tot het eigen Zelf, dat overigens identiek is met het Zelf van alle bewuste wezens.  De Yoga-Sûtra noemt het einddoel van yoga trouwens kaivalya, “alleenheid”, namelijk van de geest die zich losgemaakt heeft van zijn objecten.

Yoga is het temmen van de geest zodat hij in zichzelf rust en niet meer achter zijn objecten aanloopt.  Welnu, die mentale opwinding over objecten (gekoesterde of traumatische herinneringen, voorstellingen over gewenste of gevreesde ervaringen) is de drager van de gehechtheid.  Door meditatie gaat men radicaal naar de wortel van de gehechtheden die het karmawiel aandrijven.  De meditatiepraktijk is niet strijdig met maar wel duidelijk onderscheiden van de louter morele zelfdiscipline, de loutere beoefening van goede daden en vermijding van de zonde.

Laten we echter nogmaals beklemtonen dat het doel van meditatie op zichzelf begrepen kan worden zonder verband met enige theorie van wedergeboorte.  Wie zonder enige wijsgerige vooropstellingen gewoon eens uitprobeert wat meditatie oplevert, zal meteen merken dat de rustgevende effecten weldoend zijn.  Men ziet dit ook een de overname van boeddhistische meditatietechnieken door de Chinese confucianisten, die niet in reïncarnatie geloofden maar gewoon de weldadige inwerking van het “zuiver zitten” (qingzuo, misschien bekender in zijn Japanse vorm: seiza) ondervonden en op prijs stelden. 

De Yoga-Sûtra vernoemt wel terloops het vermogen om zich vorige levens te herinneren als één van de neveneffecten van vooruitgang in yoga, en neemt dus blijkbaar het bestaan van reïncarnatie aan, maar in de uitleg over de doelstelling van yoga noemt hij de beëindiging van de kringloop van wedergeboorten helemaal niet.  Dat lijkt me een logisch gevolg van het feit dat de Vedische traditie de wereld niet als een tranendal beschouwt, een bron van lijden waaraan men moet trachten te ontsnappen.  Die pessimistische visie is typisch voor jainisme en boeddhisme en ze is slechts gedeeltelijk in het latere hindoeïsme binnengesijpeld.  De verbinding van de yogische bevrijdingsgedachte met de reïncarnatie- en karmagedachte is inmiddels wel gemeengoed geworden, volgens mij ten onrechte.

4.3. Goed en kwaad in de niet-retributieve karma-leer

In een niet-moralistisch begrip van karma kan wat je aan geluk of ongeluk overkomt, losstaan van de goede en slechte daden op je kerfstok.  De wereld is gewoon wat hij is, niet goed of kwaad.  Als rechtvaardigheid kan bestaan, dan is het als een product van menselijke inspanning, niet als een inherente eigenschap van het noodlot.  Het goede doen en het kwade laten is alleszins niet voldoende om van je karmische lading af te geraken, al helpt het je wel op de goede weg.  De bevrijding ligt een verdieping hoger dan de ethiek met zijn tegenstelling van goed en kwaad, jenseits von Gut und Böse

In een bekend drieledig schema van de menselijke bestaanswijze onderscheidt men ten eerste het dierlijke niveau, het streven naar de bevrediging van behoeften en verlangens; ten tweede het typisch menselijke ethische niveau, het streven naar het goede en de strijd tegen het kwade; en ten derde een hoger niveau van spirituele ervaring.  De retributieve karmaleer situeert het karmaproces hoofdzakelijk op het tweede niveau, de niet-retributieve variant focust daarentegen op het derde.  Goed gedrag geeft goed karma, wat echter nog steeds tot reincarnatie leidt, bv. met als zelfgekozen levensopdracht om een groot liefdadig werk te volbrengen.  Om de cyclus van wedergeboorte te beëindigen, is er een hogere praktijk nodig dan het ethisch disciplineren van het gedrag, namelijk het yogisch disciplineren van de geest. 

Anderzijds zou men kunnen zeggen dat de bevrijde mens van nature een gedrag vertoont dat men ethisch als goed zal bestempelen.  Omdat hij niets verlangt, is hij vrij van het soort motief dat mensen doorgaans tot het kwade drijft.  De zelfbeheersing die de vrucht is van yoga, maakt het gemakkelijk om het goede te doen en het kwade te laten.  Men zou het goede zelfs kunnen herdefiniëren als het gedrag dat voor een verlichte yogi natuurlijk is.


5. Besluit

De meest verbreide variant van de karma-doctrine leert dat onze lotgevallen in hun fortuinlijke of onfortuinlijke uitwerking het noodwendig gevolg zijn van onze eigen goede resp. slechte daden in vorige levens.  Deze moralistische wereldbeschouwing, die alles wat gebeurt in de goed/kwaad-rekening van de individuele mensen inkapselt, doet beroep op het menselijk verlangen naar een toekomstige beloning als motivering voor moreel gedrag.  Zij stelt eigenlijk geen einde aan de cyclus van wedergeboorten in het vooruitzicht, wel de vervulling van het verlangen naar gelukkige ervaringen als beloning voor goede daden.  Maar zij zou wel eens een degeneratieve afwijking kunnen zijn, een vulgaire variant op een subtielere karmatheorie.

De gesofistikeerdere versie, uiteengezet door de oorspronkelijkste denkers in de hindoe-jain-boeddhistische cultuurkring, beoogt de definitieve beëindiging van de cyclus van wedergeboorten.  Zij focust op het probleem van de gehechtheid als motor van het wedergeboorteproces en de oplossing daarvan door de onthechting.  Volmaakte onthechting bereikt men niet met louter morele zelfdiscipline, al is ook die wel belangrijk, maar door de disciplinering van de geest.  Wie zich van mentale onvrede, in de vorm van verlangen naar en afkeer voor bepaalde ervaringen, bevrijd heeft, is niet meer onderhevig aan het mechanisme dat tot wedergeboorte drijft.Bibliografie

Aiyar, P.S.S.: Evolution of Hindu Moral Ideals, Nag Publ., Delhi 1976 (1935).

Aurobindo Ghose, Sri: The Problem of Rebirth, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1983 (from Arya 1915-21).

Cornille, Catherine: De Wereldgodsdiensten over Schepping, Verlossing en Leven na de Dood; Davidsfonds, Leuven 1997.

Crawford, S. Cromwell: The Evolution of Hindu Ethical Ideals, Arnold-Heinemann, Delhi 1984 (or. 1974, rev. 1982).

Dam, Hans ten: Ring van Licht. Reïncarnatie: Denkbeelden en Ervaringen, Bres, Amsterdam 1990 (1983).

Danneels, kardinaal Godfried: Over de Dood Heen, Reïncarnatie en Verrijzenis; Persdienst Aartsbisdom Mechelen, Pasen 1991.

Dasgupta, Subhayu: Hindu Ethos and the Challenge of Change, Arnold-Heinemann, Delhi 1977 (1972).

Dasgupta, Surendranath: A History of Indian Philosophy, 5 vols., Motilal Banarsidass, Delhi 1988 (1922).

Doniger (O'Flaherty), Wendy: The Origins of Evil in Hindu Mythology, Motilal Banarsidass, Delhi 1988 (1976).

--, ed.: Karma and Rebirth in Classical Indian Traditions, Motilal Banarsidass, Delhi 1983 (1980).

--, and Derrett, J. Duncan M., eds.: The Concept of Duty in South Asia, Vikas Publ., Delhi 1978.

Georges, A. des: La Réincarnation des Âmes selon les Traditions Orientales & Occidentales, Albin Michel, Paris 1966.

Jankovich, Stefan von: Ich war klinisch tot. Der Tod: mein schönstes Erlebnis; Drei Eichen Verlag, München/Engelberg 1984 (Ik was Klinisch Dood: Mijn Mooiste Ervaring;  Ankh-Hermes, Deventer 1988).

Jhingran, Saral: Aspects of Hindu Morality, Motilal Banarsidass, Delhi 1989.

Kalupahana, David J.: Causality: The Central Philosophy of Buddhism, University of Hawaii Press, Honolulu 1975.

Klink, Joanne; Quispel, Gilles; Slavenburg, Jacob, e.a.: Karma en reïncarnatie vroeger, nu en in de toekomst; Vrij Geestesleven, Zeist 1995.

McDermott, James Paul: Development in the Early Buddhist Concept of Kamma/Karma, Munshiram Manoharlal, Delhi 1984.

McKenzie, John: Hindu Ethics, a Historical and Critical Essay; Oriental Books Reprint Corp., Delhi 1971 (1922).

Mittal, Kewal Krishan, ed.: Perspectives on Karma and Rebirth, Dpt. of Buddhist Studies, Delhi Univ., Delhi 1990.

Nayak, G.C.: Evil and the Retributive Hypothesis, Motilal Banarsidass, Delhi 1993.

Paramananda, Swami: The Problem of Life and Death, Sri Ramakrishna Math, Madras 1982 (1961).

Pasricha, Satwant: Claims of Reincarnation: An Empirical Study of Cases in India, Harman Publ., Delhi 1990.

Passian, Rudolf: Wiedergeburt, Ein Leben oder viele?, Droemersche Verlangsanstalt, München 1985 (Wedergeboorte of de Onsterfelijkheid van de MenselijkeZiel, Elmar, Rijswijk 1987).

Prabhpada, Bhaktivedanta Swami: Heengaan en Terugkomen, De Wetenschap der Reïnkarnatie, Bhaktivedanta Book Trust, Amsterdam 1983.

Prasad, Rajendra: Karma, Causation and Retributive Morality: Conceptual Essays in Ethics and Metaethics; Munshiram Manoharlal, Delhi 1989.

Sarkar, Kishorilal: Hindu System of Moral Science, Akay Book Corp., Delhi 1986 (1912).

Satprakashananda, Swami: How Is a Man Reborn?, Advaita Ashrama, Calcutta 1984.

Sharma, Baldev Raj: The Concept of Âtman in the Principal Upanisads, Dinesh Publ., Delhi 1972.

Stevenson, I.: Twenty Cases Suggestive of Reincarnation, Proceedings #26 of the American Society for Psychical Research, 1966 (updated tra.: Reïncarnatie, 20 Gevallen van Vermoedelijke Wedergeboorte, Teleboek, Amsterdam 1981).

Story, Francis: Rebirth as Doctrine and Experience: Essays and Case Studies; Buddhist Publication Society, Kandy 1988 (1975).

Svoboda, Robert E.: Aghora III: The Law of Karma; Brotherhood of Life Publ., Albuquerque 1998).

Verbrugh, Hugo S.: Karma & Reïncarnatie, Een Filosofische Analyse, Agora, Kampen 2002 (2000).

Vivekananda, Swami: Life after Death, Advaita Ashrama, Calcutta 1983.

Wilson, Colin: Afterlife, Harrap, London 1985 (Een Speurtocht naar Leven na dit Leven, Aura/Het Spectrum, Utrecht 1990).Other texts / Andere teksten
Startpagina / Start page